Gås + grunneier = løsning i gåseforvaltningen

25.03.2019

Utmarksavdelingen har vært involvert i gåseforvaltning gjennom flere år. Lokale forvaltningsplaner har økt bevisstheten om behovet for en aktiv gåseforvaltning, men fortsatt gjenstår mye arbeid for å redusere gåsebestandene. Nå settes temaet igjen på agendaen på en nasjonal gåsekonferanse  14.-15. mai i Trøndelag og nye initiativ dukker også opp lokalt i Østfold.

Nasjonal konferanse
For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning. På programmet står beiteskader på jordbruksarealer, forebyggende tiltak, jakt og jaktorganisering, lokale forvaltningsplaner, brukerinvolvering og verdiskapning knyttet til gås.

Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole, kun 40 minutter med tog fra Værnes. Skolen har spesialisert seg på gåsemenyer og vi får smake på mange retter i løpet av konferansedagene. I mai trekker store gåseflokker over Trøndelag og vi får også bli med i felt og oppleve gåsetrekket.

Utmarksavdelingen, Norges bondelag, Fylkesmannen i
Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund og NINA er arrangører.

Grunneierorganisering og den optimale jakt
Norges bondelag har siden 2015 drevet prosjektet «Grunneierorganisering og tilrettelegging av gåsejakt». Målet er å styrke den lokale forvaltninga av gås, redusere konfliktene knytta til beiteskader i landbruket og bidra til økt verdiskaping med basis i tilrettelagt gåsejakt.

Prosjektet peker på at grunneierne sitter på løsningen for å redusere avlingsskader, redusere gåsebestandene og for å ta ut verdiskapnings-potensialet i jakt og jaktprodukter

Selv om jaktstatistikken viser en svakt økende trend for antall årlig felte gjess, må jaktuttaket øke kraftig dersom man skal kunne stabilisere bestandene og i neste omgang redusere bestandene til et ønsket nivå gjennom jakt.

Vi har kunnskap om hva som skal til for å få en optimal
gåsejakt, men det krever mye av grunneierne.  Det er blant annet viktig at grunneierne forplikter
seg til samarbeid om organisert jakt og å koble på dyktige gåsejegere i disse
områdene.  Det må også etableres store
nok jaktområder med ett fast jaktlag, som står klare til utrykning når gjessene
er kommet. Utmarksavdelingen erfarer at det er utfordrende både å få til et
forpliktende samarbeid blant grunneiere og å ha jevn tilgang til dyktige
jegere. Det gjenstår derfor mye arbeid for å redusere gåsebestandene gjennom
jakt.

Gåsejakt i stubbåker

Nye initiativ er imidlertid på gang. Lokale grunneierlag og landbrukslag er sentrale i å organisere grunneierne og det gjøres nå en økt innsats gjennom Østfold bondelag og lokallagene med å mobilisere både grunneiere og jegere.

Utmarksavdelingen bistår med veiledning om organiseringen i samarbeid med Norges bondelags gåseprosjekt. Det er viktig å lykkes med gåsejakta innenfor de rammene av jakttider, lover- og regelverk, samtidig som man ser på andre mulige løsninger, som for eksempel tidligere jakt, utvidet skadefelling, skremming og arealer avsatt til beiting for gåsa.

Forvaltning på mange
plan

Det arbeides med forvaltning av gås i store deler av Norge fra Halden i sør til
Sør Varanger i Nord. Det arbeides også på ulike forvaltningsnivåer, fra
grunneierlag, jeger- og fiskerforeninger og kommuner på lokalt nivå til
fylkeskommuner og fylkesmenn på regionalt nivå.

I tillegg er Miljødirektoratet sammen med Norsk institutt
for naturforskning og sentrale organisasjoner engasjert i forskning og
forvaltning av gås på nasjonalt nivå og under den Europeiske gåseplattformen
–  European Goose Management Platform
(EGMP). Norge har konkrete oppgaver knyttet til oppfølging av de artsvise
forvaltningsplanene på nasjonalt nivå. Dette gjelder blant annet
bestandsovervåking, innsamling av fellingsdata, tiltak for å redusere
skadeskyting, tilrettelegging for jakt og forvaltningsplaner.

Lenker
Norges bondelags nasjonale gåseprosjekt «Grunneierorganisering og tilrettelagt gåsejakt»https://www.bondelaget.no/gas/

Program og påmelding til Nasjonal gåsekonferanse